6. juulil jõustub keskkonnaministri määrus „Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord“.

Määruse peaeesmärk on tagada geodeetilise süsteemi ühtsus ja järjepidevus kogu Eestis. Määruses toodud sätted korrastavad ja ühtlustavad geodeetiliste tööde tegemist, kohalike geodeetiliste võrkude kooskõlastamist ning geodeetiliste märkide tähistamist. Geodeetiliste märkide kaitseks näeb määrus ette märkide kaitsevööndi ulatuse ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise korra.

Tänu hästi toimivale geodeetilisele süsteemile saab looduses täpselt määrata mistahes objekti asukohta ja kuju. Täpsed asukohaandmed on aga abiks näiteks topograafiliste kaartide koostamisel ja uuendamisel; kinnistu piiride määramisel või täpsustamisel; kaevandusalade kaardistamisel; kinnisvara arendamisel alates projektide koostamisest kuni ehitiste märkimiseni looduses jne.

Ühtne ja järjepidevalt toimiv geodeetiline süsteem on aluseks ka sellele, et kahe- või kolmemõõtmeliste koordinaatidega varustatud asukoha- ehk ruumiandmed on üheselt mõistetavad ning erinevates andmekogudes ja registrites (maakataster, kinnistusraamat, ehitisregister jne) koos kasutatavad.

Riiklike geodeetiliste tööde koordineerija ja kaitsevööndis tegutsemiseks loa menetleja on Maa-amet. Kohalikke geodeetilisi töid korraldab ja kaitsevööndis tegutsemiseks annab loa kohalik omavalitsus.

Kõik geodeetiliste tööde käigus tekkivad andmed kantakse geodeetiliste punktide andmekogusse, mille vastutav töötleja on Maa-amet. Geodeetilised punktid* leiab ka kaardirakenduselt aadressil geoportaal.maaamet.ee/. Kuvatud on punkti nimi, asukoha koordinaadid, kirjeldus, punkti tähistava märgi liik, klass ning punkti seisukord. Kokku on Maa-ametil andmed ligi 37 000 geodeetilise punkti kohta.

Geodeetiliste punktide andmed on kõigile tasuta kättesaadavad. Geodeetiliste tööde käigus kogutud mõõdistuse ja arvutuse algandmetega tutvumiseks tuleb pöörduda Maa-ameti poole kirjaliku taotlusega.