Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 laekus möödunud aastal keskmiselt 2000 teadet kuus, millest pooled olid seotud Keskkonnainspektsiooni pädevusse kuuluvate küsimustega ning ülejäänud poole moodustasid niiöelda inspektsiooni välised teated.

Keskkonnainspektsiooni puudutavad teated jagunevad kaheks enam-vähem võrdseks osaks: teated keskkonnaprobleemide ja võimalike õigusrikkumiste kohta ning teated kalalaevadelt nende sadamasse tuleku kohta.

Keskkonnaalaseid probleeme või õigusrikkumisi puudutavad teated jagunevad omakorda mitmekümne valdkonna või teema vahel. Arvukamalt on teateid kalapüügi, õhuprobleemide, samuti jäätmete ebaseadusliku ladustamise või põletamise kohta. Olenevalt hooajast võivad esile kerkida ka muud probleemid, näiteks suvel mootorsõidukitega maastikul sõitmine või kulupõlengud.

Keskkonnainspektsiooni ülesanne on teostada keskkonnaalast järelevalvet ning teated keskkonnaalaste probleemide ja võimalike õigusrikkumiste kohta aitavad neid tõkestada või ennetada.

Kuna teistel keskkonnaasutustel ööpäevaringne valvetelefon puudub, siis on 1313 roll laienenud: algselt Keskkonnainspektsiooni enda tarbeks loodud telefon on kujunenud mitmesuguse keskkonnaalase info vastuvõtmise ja edastamise keskuseks. Keskkonnainspektsiooni välised teated suunatakse kokkulepitud korra järgi vastavat pädevust omavale ametkonnale või organisatsioonile. Sinna hulka kuuluvad ka teated maanteedel viga saanud või hukkunud suurulukite kohta – ligi 3000 juhtumit aastas.

Üsna palju küsitakse valvetelefonilt infot keskkonnalubade või muude keskkonna korraldusliku poolega seotud küsimuste kohta, millega Keskkonnainspektsioon ei tegele. Taolistel puhkudel suunatakse helistaja vastava ametniku või ametkonna poole.

Juhime veel tähelepanu, et 1313 operaatori ülesannete hulka ei kuulu keskkonnaalane nõustamine, teabe jagamine keskkonnaasutuste toimingute kohta ega küsimuste sisuline lahendamine. Taoliste küsimustega palume pöörduda tööajal Keskkonnainspektsiooni või Keskkonnaameti konkreetse valdkonna ametniku poole. Nendeni jõudmisel püüab 1313 operaator helistajale abiks olla.

Valvetelefonile 1313 tulevate kõnede arv on aasta-aastalt kasvanud. Kui näiteks 2006. aastal võttis 1313 vastu ühtekokku 8022 teadet, siis 2008. aastal oli teadete arv juba 15856 ja 2009. aastal 23680.  

Keskkonnainspektsiooni ja valvetelefoni 1313 kohta saab lisateavet kodulehelt www.kki.ee