Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja Riiklik Looduskaitsekeskus (LKK) korraldavad 9.- 11.
septembrini  väikevooluveekogude ökoloogilisele majandamisele pühendatud seminari.
Seminari eesmärgiks on alustada Eestis siiani kaitseta väikeste vooluveekogude ohutegurite
ja kaitsevajaduse selgitamist. Seminar toimub Männiku oja ökoloogiliste tingimuste
taastamise projekti osana. Seminaril osalevad spetsialistid Eestist, Lätist ja Rootsist.

  • Veemajandus
  • 9. september 2008
  • Kalapääsu pildistas Keskkonnaministeerium.
Männiku oja ökoloogiliste tingimuste taastamise projekti juht Heikki Luhamaa: "Väikesed vooluveekogud on looduslike ökosüsteemide tähtsaks osaks. Looduslikes tingimustes on nad elupaigaks arvukatele liikidele ning lisaks omavad suurt tähtsust veerežiimi stabiliseerimisel. Kaasajal on enamus neist kraavitatud või muud moodi maaparanduslikest vajadustest lähtuvalt muudetud. Sellega on kaasnenud nende mitmekesisuse ning ökosüsteemsete teenuste ja looduslike väärtuste (veekvaliteedi parandamine, veerežiimi stabiliseerimine, kala- ja vähivarude taastootmine jmt.) kadu. Eriti olulised on merre suubuvad ojad, mis sageli on sigimiskohtadeks sellistele ohustatud liikidele nagu meriforell ja jõesilm."

Viimasel kahel kümnendil toimunud seisak maaparandussüsteemide rajamises ning hoolduses võimaldas looduslikel protsessidel alustada meie vooluvete looduslike tingimuste taastumisega. Majandusliku situatsiooni paranemisega ning Euroopa Liidu toetuste abil suurenevad ka maaparandussüsteemide uuendamise ja hoolduse mahud. See võib aga ohustada paljude veekogude elustikku. Seminaril osalevad looduskaitsjad ja maaparanduse spetsialistid üritavadki leida ühiselt võimalusi, kuidas saavutada nii veekogude kaitse kui ka maaparanduslikud eesmärgid. Tutvutakse senitehtuga ning vaagitakse võimalikke tulevikuvõimalusi.

Männiku oja asub Tõstamaa vallas Pärnumaal ning on üheks maaparanduse poolt tugevalt mõjutatud veekoguks. Sellest hoolimata on oja oluline meriforelli ja jõesilmu kudekohana ning kantud ka vastavasse registrisse. Oja ökoloogiliste tingimuste taastamise projekti raames taastatakse ligi 2 kilomeetri ulatuses kalade kude- ja elupaiku ning valmistatakse ette meetmete kompleks tagamaks valgalal toimuvate maaparandustööde mõjude minimeerimine vee-elustikule. Täiendavalt alustatakse veekvaliteedi ja elustiku seirega, selgitamaks ettevõetud meetmete efektiivsust. Projekti juhivad ELF ja LKK ning toetavad Rootsi-WWF ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Toimetas Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee
Foto: tiedostot.joona.biz