Euroopa Komisjon kutsub ettevõtjaid rakendama teadusuuringute tulemusi ja uuenduslikke lahendusi praegu ühiskonna ees seisvate suurimate probleemide lahendamiseks.

Mõned teadusuuringud ja innovatsioonialased ettevõtmised on niivõrd mahukad ja komplekssed, et vajavad koordineerimist ELi tasandil, et vältida tegevuse dubleerimist ning avaliku ja erasektori vahendite ebatõhusat kasutamist. Tänu partnerlusele on võimalik kiirendada teadusuuringute ja innovatsiooni tsüklit, st ideed muudetakse kasulikeks toodeteks ja teenusteks kiiresti ja tõhusalt.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn: „Euroopa peab kasutama oma ressursse nii hästi kui võimalik, et tegelda selliste probleemidega nagu tervishoiu edendamine, keskkonnasõbralik transport ja tööstusbaasi ajakohastamine. Liikmesriigid ja tööstus peavad võtma endale ranged ja pikaajalised strateegilise partnerluse kohustused. Uute uuenduslike toodete ja teenuste kiirema turule toomisega kindlustame Euroopa juhtpositsiooni selles valdkonnas ja elavdame Euroopa majandust.”

Komisjoni soovitab arvesse võtta asjaolu, et kui ELi tasandi partnerlussuhteid peetakse vajalikuks, tuleb kehtestada lihtsam ja paindlikum asjaajamiskord. Piiriüleste teadusuuringute kitsaskohad ja takistused on vaja kõrvaldada ning kõik partnerid, sh ELi liikmesriigid ja erasektor, peavad võtma endale projektidega seotud pikaajalised finantskohustused.

Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi rakendamisel on saadud väärtuslikke kogemusi eri partnerlusvormide kaudu. Sinna hulka kuuluvad avaliku sektori sisesed teadusuuringutealased partnerlussuhted, ühistest tehnoloogiaalgatustest tulenevad avaliku ja erasektori partnerlussuhted, avaliku ja erasektori partnerlussuhted majanduse elavdamise kava raames ning Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava kohased tööstusalgatused.