Jõgevamaal valmis Torma ja Sadala veemajandusprojekt, millega kaasajastati alevike kanalisatsiooni- ja ühisveevärgisüsteemid. Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) 1,18 miljoni euroga ning selle abil rajati Tormasse ka maakonna suurim joogiveetöötlusjaam.

Lisaks Torma joogiveetöötlusjaama ehitusele vahetati praktiliselt täies mahus välja Torma ja Sadala iganenud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. Mõlemas alevikus taastati reoveepuhastid ning rekonstrueeriti nii joogivee kui ka kanalisatsioonitorustikke ligi 5 km ulatuses.

Projekti eestvedaja, OÜ Torma Soojus tegevdirektori Toivo Tähtjärve sõnul on Torma joogiveetöötlusjaam hetkel maakonna võimsaim. Tema sõnul võimaldab kaheastmeline protsess lisaks rauale eraldada veest ka fluoriidi.

Alevike ühisprojekti kogumaksumus oli 1,64 miljonit eurot, millest 460 tuhat eurot omaosalust tasusid OÜ Torma Soojus ja Torma vallavalitsus KIK-ist saadud laenu abil. 

Torma valla abivallavanem Tõnu Uuna tänas kõiki, kes projekti läbiviimisel kaasa aitasid. „Investeeringud, mis veemajandusprojekti elluviimiseks olid ette nähtud, kasutati Torma ja Sadala alevikes just sinna, kuhu seda kõige rohkem vajati.“ Uuna nentis, et kuna samal ajal teostati sarnaseid töid kogu riigis, siis sobiva hinnaga ehitustööde läbiviijaid polnud alati saada. „Seetõttu jäi ka meil osa vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödest tegemata, kuid prioriteetsem osa projektist on teostatud,“ sõnas ta.

Tänu investeeringule on aleviku ligi 550 ühisveevarustuse tarbijale ööpäevaringne juurdepääs kvaliteetsele, tervisele ohutule ja nõuetele vastavale joogiveele. Samuti paraneb piirkonna keskkonnaseisund. Veetorustike parandamisega vähendati nende lekkimist ehk veeressursi raiskamist. Ümberehitatud kanalisatsioonitorustikud aitavad ära hoida pinnase, pinna- ja põhjavee reostumist reoveega.

Inseneri- ja omanikujärelevalvet, samuti  projektijuhtimisteenust osutas konsortsium OÜ Keskkonnaprojekt ja OÜ Korbovek. Ehitustöid teostasid SIA „RBSSKALS Buvsabiedriba“, Jõgeva Ehitus OÜ, Tallmac Tehnika OÜ ja AS Skanska.