Alates eilsest saavad paisude omanikud Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust vooluveekogude seisundi parandamiseks ja veeseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava taotlusvooru eelarveks on 50 miljonit Eesti krooni ning taotluste esitamise tähtajaks 25. oktoober.

Eesti on koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kohustatud järgima veepoliitika raamdirektiivi peaeesmärki, milleks on veekogude hea seisundi saavutamine aastaks 2015. Vooluveekogude üheks probleemiks on nii inim- kui loodustekkelised paisud, mis mõjutavad veekogu seisundit, muutes näiteks kiirevoolulise jõelõigu seisva veega veekoguks või takistades kalade liikumist kudemispaikadesse. Lisaks mõjutab vooluveekogu piiramine paisuga ka veekogus olevat veehulka ning selle temperatuuri, mis võib kaasa tuua vetikate vohamise ja veekogu kinnikasvamise.

Eilsest alanud taotlusvoorus saab toetust taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, määruses nimetatud jõgede lõhelaste kudemiselupaikade taastamiseks, kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks ning rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks, jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks.

Toetuse saajateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Eraisikud saavad toetust taotleda vaid läbi eelpool toodud toetuse saajate. Toetuse määr võib maksimaalselt moodustada kuni 100% abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtetele, kellele kohaldatakse riigiabi andmise reegleid.

Vaata taotlemise täpsemaid tingimusi KIKi kodulehelt.