05.septembril 2019 kohtus Hiiu Tuul MTÜ taastuvenergiafirma Enefit Green esindajatega. Enefit Green on esitanud Loode-Eesti tuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) täiendatud aruande avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu korraldamiseks.

  • Arvamused
  • 9. september 2019
  • Foto: MTÜ Hiiu Tuul

Avalik arutelu on plaanis 18.septembril 2019. Hiiu Tuule esindajad selgitasid arendajatele, et vastavalt Riigikohtu Halduskolleegiumi otsusele 08.augustist 2018 on Hiiu mereala maakonnaplaneering tuuleparkide arendusalade osas tühistatud. Hiiu mereala planeering, milles ei ole tuuleenergeetika arendusalasid, integreeritaks üleriigilisse merealade planeeringusse.

Riigikohus tühistas tuuleenergeetika arendusalad, sest keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne oli oluliste puudustega ja selle alusel ei saanud olla kindlat veendumust, et need
väljapakutud alad tuuleenergeetika arendamiseks sobivad.

Kontrollimata on, kas Hiiu merealale üldse saab tuuleparke rajada. KMH aruande, mis vastab küsimusele "kuidas tuuleparki rajada", esitamine selles olukorras ei ole õigusriigile kohane.
Hiidlased ja Hiiumaa sõbrad on aastaid võidelnud Hiiumaa ja tema mereala unikaalse looduse säilitamise eest. 2008-2010 koguti rohkem kui 8 000 allkirja petitsioonile "Mina hiigeltuuleparke
Hiiumaale ja (Eesti) rannikumerre ei taha!" Loode-Eesti tuulepargi KMH aruande avaliku arutelu eel märtsis 2017 väljendasid hiidlased oma seisukohta piketil (vt. foto).

2008 võttis Riigikogu vastu Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse. Sellega on Eesti Vabariik võtnud enadale kohustuse teha kindlaks, hoida, kaitsta, taastada
rändveelindud jaoks tähtsaid alasid. Üks sellistest aladest on Apollo madal, mille lähistele on plaanitud rajada Loode-Eesti tuulepark. Jaanuaris 2019 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse,
millega moodustati Apollo meremadaliku looduskaitseala.

"Meie kohustus on seista maailma unikaalsete loodusväärtuste eest. Meie kohustus on seista Hiiu mereala maakonnaplaneeringu järgimise eest. Loode-Eesti tuuleparki ei saa rajada ja KMH aruande
esitamine avalikuks aruteluks ei ole õigusriigile kohane," ütleb Hiiu Tuul MTÜ juhatuse liige Inge Talts.

"Tahame oma seisukohad avalikkusele välja öelda KMH aruande avaliku arutelu eel 18. septembril 2019," lisab MTÜ liige ja turismiettevõtja Paap Kõlar."