Avaliku sektori kogutarbimine moodustab Eestis 14-16% SKPst, millest ligikaudu 75% kulutatakse riigihangete kaudu (2005. a üle 15 miljardi krooni). Esitatud arvud näitavad, et avalik sektor on väga suur tarbija ning neil on märkimisväärne võim turgu mõjutada. Arvestades seda, et riik tarbib suurema osa  maksumaksja rahast, peab ta seda tegema vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades.

Keskkonnahoidlik riigihange on avaliku sektori poolt läbiviidav hange, mille eesmärgiks on minimaalse keskkonnamõjuga toodete ja teenuste valik. Hanketegevuses võetakse seejuures süstemaatiliselt arvesse keskkonnakriteeriumeid ning hankedokumentidesse lisatakse muudele valikukriteeriumidele (nt kvaliteet, hind) ka keskkonnanõuded. Euroopa Liidu kogemus kinnitab, et keskkonnahoidlikud riigihanked suudavad oluliselt mõjutada turul pakutavaid tooteid/teenuseid, mille tulemusena muudavad ettevõtted oma tootmise, tooted ja teenused keskkonnahoidlikumaks (st tõhustatakse ressursikasutust, tekib vähem (ohtlikke) heitmeid, väheneb toote keskkonnamõju nii kasutamisel kui ka selle kõrvaldamisel, jne). Lisaks tõuke andmisele keskkonnahoidlikule tootearendusele ja innovatsioonile, on keskkonnahoidlike riigihangetega võimalik kokku hoida raha (näiteks valides energiasäästlikuma elektroonikaseadme, vähendades jäätmeteket jms).

2001. a võtsid Euroopa Liidu liikmesriigid vastu Euroopa säästva arengu strateegia, mis ütleb, et majanduskasv, sotsiaalne sfäär ja keskkonnakaitse peavad käima käsikäes ning keskkonnanõuete lisamine riigihankedokumentidesse on üks vahenditest sellise tasakaalustatud arengu tagamiseks.

Euroopa Liidu riigihangete direktiivide muutustest tulenevalt võetakse Eestis peatselt vastu uus riigihangete seaduse muutmise seadus. Uude seadusesse on sisse kirjutatud mitmeid võimalusi keskkonnanõuete arvestamiseks riigihanke läbiviimisel. Seega on olemas vastav õiguslik alus riigihangete keskkonnahoidlikumaks muutmiseks, samuti võimalus teha inimese tervisele ja keskkonnale ohutumaid valikuid ning vähendada mõju keskkonnale läbi avaliku sektori, tõhustada ressursside säästlikku kasutamist, vähendada heitmete teket jne.

Peamiseks takistuseks keskkonnanõuete lisamisel hankedokumentidesse on vähene teadlikkus, teabe ja juhendmaterjalide puudulikkus, heade näidete, vahest ka lihtsalt tahtmise puudumine jms.

Keskkonnahoidlikest riigihangetest saab lähemat teavet Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni kodulehel kajastatud vastava teemaseminari ettekannetest (vt. http://www.seit.ee/files/hanked_viire_31.03.05.pdf) ja Keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/219407

Allikas: Bioneeri ettevõtlusajakiri