Erakond Eestimaa Rohelised keskkonnaalase doktorikraadiga kaasjuht Marko Kaasik kandideerib RMK juhatuse esimeheks. Põhjuseks on RMK suutmatus Eesti metsi säästvalt majandada.

Rohelised leiavad, et RMK ei ole olnud usaldusväärne riigimetsa hoidja ning olukord vajab muutmist. Riigimets peab tagama kõikide metsa väärtuste säilimise: ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike. Riigimetsas tuleb kaitsta loodust nii, et kõik elupaigatüübid ja liigid oleksid hoitud ning vääriselupaigad kaardistatud. 

RMK tegevusest on näha majandushuvide ülekaalu, mistõttu metsad ei seo enam piisavalt süsinikku. Eestit võivad ohustada trahvid. 

Metsa liiga intensiivne majandamine lageraiete abil kahjustab pöördumatult loodust. 

Nii jätame järeltulevatele põlvedele parimal juhul ainult kliimamuutustele tundlikud puupõllud.

Marko Kaasik kandideerib RMK juhiks, et Eesti mets ei kasvaks ainult pelletitootmise hiigelkasumi jaoks, vaid kuuluks Eesti kodanikele ja nende lastele. Mõistlikult majandades saavad kodanikud sellest metsast soodsalt nii ehitus- kui ka küttepuitu. 

"Arvestades hulk aastaid kestnud üleraiet ei tohiks Eesti raiemahud järgnevatel aastatel olla rohkem kui 4-5 miljonit tihumeetrit aastas,” selgitab Marko Kaasik. “Probleem on muidugi laiem ja vajab kogu ühiskonna jõupingutust, et Keskkonnaministeerium ei oleks enam puidu ümbertöötamise ja kütuse ümberpumpamise ministeerium."

Marko Kaasiku põhimõtted RMK juhina oleksid:

  • arvestades hulk aastaid kestnud üleraiet ei tohiks Eesti raiemahud järgnevatel aastatel olla rohkem kui 4-5 miljonit tihumeetrit aastas;
  • Eesti riigimetsast ei tohiks raiuda üle kahe miljoni tihumeetri puitu aastas, et mets saaks taastuda;
  • metsa kui elurikka ökosüsteemi hoidmine peab olema alati prioriteetne metsast saadava puidu ees;
  • kodumetsade (KAH-alade) raiumisel tuleb arvestada alati nendega kultuurilises ja sotsiaalses suhtes oleva kogukonna arvamusega.

Eestimaa Rohelised pooldavad teaduspõhist riigijuhtimist, kus olulisemate riigiametite ning ministeeriumide eesotsas oleksid erialase kõrgema haridusega spetsialistid. Marko Kaasik on filosoofiadoktor keskkonnafüüsikas ning sobib erialase ettevalmistuse tõttu suurepäraselt nii RMK juhiks kui tulevikus kliima- või keskkonnaministriks.

Erakond Eestimaa Rohelised kutsub üles ka teisi keskkonna asjatundjaid ja looduse mitmekesisuse eest võitlevaid inimesi kandideerima RMK juhi kohale. RMK kodulehelt leiab kandideerimisavalduse.