Me kõik mõistame, kui tähtis on autotööstus majandusele. See loob töökohti mitte ainult tootmissektoris, vaid ka tarne- ja müügiahelas ning teeninduses ja teadusvaldkonnas. Sõiduautod moodustavad suure osa meie ekspordist. Paljude perede, väikefirmade ja avalike teenuste osutajate jaoks on auto hädavajalik.

Autotööstuse kasv ei ole aga eesmärk omaette ja seda ei tuleks saavutada iga hinna eest. Me peame ühendama tööstuse, tarbijate ja keskkonna huvid. See mõte ei ole uus ja sellest on räägitud ka varem, kuid nüüd on aeg minna sõnadelt üle tegudele. Volkswageni pettuse, mille ulatus on vaja kiiremas korras kindlaks teha, ilmsikstulek ei ole mitte üksnes šokeeriv, vaid see näitab, kui väga on vaja muutusi. Me peame tagama, et selline asi ei korduks.

Edukatel ja hästi juhitud tootjatel on toimiv sisekontroll, kõrgel tasemel riskijuhtimine ning nad järgivad seadust. Nad kohtlevad oma kliente ausalt ja õiglaselt. Nad konkureerivad, arendades automatiseeritud juhtimissüsteeme ja parandades sõiduohutust. Nad näevad süsinikdioksiidi heite vähendamises head võimalust, mitte aga välditavat ohtu või vajadust pettuseks nagu Volkswageni puhul. 

Üks asi on selge: saastetõrjeseadmete tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamine on ELi seadustega keelatud ja riiklikel ametiasutustel on kohustus kontrollida selle keelu järgimist. Kuid sellest nähtavasti ei piisanud.

Euroopa Komisjon on sellest juhtumist õppinud ning tegeleb juba seaduslünkade kõrvaldamise ja reeglite karmistamisega.

Me võtame kasutusele uued katsed lämmastikoksiidide ja muude õhusaasteainete mõõtmiseks tegelikes sõidutingimustes. Need annavad täpsemaid tulemusi ja neid on raskem mõjutada. EL on esimene ja ainuke piirkond maailmas, kus selliseid katseid hakatakse kasutama. Ja see ei ole veel kõik. Me peame katsemeetodid muutma veelgi täpsemaks, et võtta arvesse, et külma mootoriga alustatud lühikesed linnasõidud saastavad linnaõhku kõige enam. Samuti kavatseme parandada seda, kuidas süsinikdioksiidi heidet kontrollitakse.

Vaja ei ole muuta mitte ainult tööstussektorit. Ühtsel turul, kus kaubad liiguvad vabalt, on ülioluline, et kõik järgiksid reegleid. Tõhus turujärelevalve ja reeglite täitmise kontroll on oluline eriti sellise tööstussektori puhul, kus pahatihti võib täheldada liiga häid suhteid ametiasutustega.

Lähemal ajal kavatsen ma esitada ettepaneku vaadata põhjalikult läbi ELi tüübikinnitussüsteem. Selle alusel kinnitavad riikide ametiasutused, et sõiduk vastab enne ELi turule laskmist ELi turva-, keskkonna- ja tootmisnõuetele. 

Praegune süsteem põhineb vastastikusel usaldusel: kui sõiduauto saab tüübikinnituse ühes liikmesriigis, võib sellega vabalt sõita kogu ELis. Me säilitame vastastikuse tunnustamise põhimõtte, mis on ELi ühtse turu nurgakivi, kuid me peame kõrvaldama praeguse süsteemi puudujäägid.

Esiteks peame tagama, et sõidukite katsetamine oleks sõltumatu, ning kontrollima, kes maksab katseid tegevatele tehnilistele teenistustele ja kuidas vastav teenistus on määratud.

Teiseks peavad liikmesriigid parandama teabevahetust nende territooriumil liikuvate sõidukite kohta. Kõik liikmesriigid peaksid saama võtta kaitsemeetmeid seoses nõuetele mittevastavate sõidukitega, ootamata, millal teised riigid seda teevad.

Kolmandaks peame me parandama turujärelevalvet, et saaks teha kontrolle ka siis, kui sõiduauto on juba kasutuses. Lisaks on vaja tõhusamat järelevalvet Euroopa tasandil ning anda Euroopa Komisjonile õigus teha sõidukite vastavuse järelkontrolli ja vajaduse korral algatada tagasivõtmisi ja määrata karistusi. Ma ei arva, et meil oleks selle saavutamiseks vaja uut ELi ametit, ning ma eelistaksin järkjärgulist pragmaatilist lahendust, kuid päris välistama me uue ameti loomist ei peaks.

Nüüd peame tegutsema kiiresti, et taastada meie tarbijate, investorite ja välispartnerite usaldus. Minu ettepanekud on ambitsioonikad, samas aga realistlikud ning võimaldavad liikuda edasi kiiresti. 

Selleks kõigeks on mul vaja Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide ning tarbijate ja tööstussektori toetust.

Meil ei ole aega kaotada.