Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kinnitas tegevuskava I kaitsekategooria liigi tutka (Philomachus pugnax) kaitse korraldamiseks aastateks 2010-2013.

Tutkas on maailma kahlajaliikidest üks arvukamaid, kuid selle linnuliigi Euroopa parasvöötmes pesitseva asurkonna arvukus on viimastel aastakümnetel katastroofiliselt kahanenud. Seetõttu on tutkas kantud Euroopa Liidu linnudirektiivi I lisasse ja kuulub Eestis I kaitsekategooria liikide hulka.

Eestis säilinud tutka asurkonna suurus on 10–30 pesitsevat emaslindu. Liigi taandumise peamiseks põhjuseks peetakse sobivalt majandatavate rohumaade kadumist, kuid mitme potentsiaalselt kriitilise või suure tähtsusega teguri mõju on teadmata.

Tutka tegevuskava eesmärk on liigi säilimine Eestis haudelinnuna. Kava annab ülevaate tutka bioloogiast, levikust ja arvukusest ning seda mõjutavatest ohuteguritest. Samuti kirjeldatakse selles liigi kaitseks vajalikke töid aastatel 2010–2013 ning esitatakse nende ajakava ja eelarve. '

Töödest tõstab kava esile tutka potentsiaalsete elupaikade hoolduse, haudepopulatsiooni seisundi jälgimise, liigi taandumise põhjuste uurimise ja rahvusvahelise koostöö aga ka avalikkuse teavitamise. 2013. aastal tuleb hinnata seniste tutka kaitseks rakendatud meetmete tõhusust ning planeerida edasine tegevus.

Tutkas on rändlind, kes pesitseb Euraasia tundravööndis ja parasvöötmes ning talvitub Lääne-, Ida- ja Lõuna-Aafrikas ning Kagu- ja Lõuna-Aasias.

Eestis oli tutkas veel mõnikümmend aastat tagasi üsna laialt levinud, asustades saari, mandri lääne- ja looderannikut ja ka suuremate jõgede-äärseid luhtasid. Tutkas on tuntud oma pulmaturniiride, tutkamängu, poolest.


Tutka tegevuskavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel:

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1144766/tutkas+14102010.PDF

Allikas: Keskkonnaministeerium