Vabariigi Valitsus otsustas viimasel kabinetiistungil müüa Eestis ülejäänud kasvuhonegaaside heitkoguseid rahvusvahelisel turul. Selleks vajalike läbirääkimiste pidamiseks moodustatakse töörühm, kuhu kuuluvad lisaks Keskkonnaministeeriumile esindajad Rahandusministeeriumist, Välisministeeriumist ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele tuleb Keskkonnaministeeriumil tagada Kyoto protokollist tulenevate nõuete täitmine, mis on eelduseks kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste müügiks läbi rohelise investeerimisskeemi rakendamise. Keskkonnaministeeriumil tuleb ette valmistada rahvusvahelised lepingud tehingu sõlmimiseks ostja leidmisel koostöös Rahandusministeeriumi- ja Välisministeeriumiga.

Välisministeeriumil tuleb informeerida saatkondasid Eesti valmisolekust kasvuhoonegaaside heitkoguste müügiks ning edastada Keskkonnaministeeriumile võimalike ostjariikide esindajate kontaktid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil tuleb välja töötada võimalus kasvuhoonegaaside müügist saadava raha suunamiseks oma valitsemisalas olevatesse projektidesse.

„Eesti on heitkoguste müügil paindlik, vaadeldes iga tehingut eraldi ning arvestades iga ostja soove,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Sellise paindlikkusega püüame huvi tekitada võimalikult paljudes ostjates,“ märkis ta. Tehingu üksikasjad määratletakse ostu-müügilepingutes, mille allkirjastab keskkonnaminister. Kõik ostu-müügilepingud peavad saama eelnevalt Valitsuse heakskiidu.

„Kasvuhoonegaaside müügi õnnestumise põhiline tingimus on see, et saadav raha tuleb kindlasti kasutada keskkonnaalastes projektides,“ rõhutas Tamkivi.

Praegu on vabu heitkoguseid 85,19 miljonit tonni CO2 ekvivalenti ehk 17,19 miljonit tonni CO2 ekvivalenti aastas. Heitkoguste ülejääk tekkis Eesti majanduse põhjalikul ümberkujundamisel, kui võeti kasutusele tänapäevasemad tehnoloogiad ja alternatiivsemad energiatootmisviisid, hakati enam kasutama taastuvaid energiaallikaid, rakendati säästumeetmeid energiakasutuses jne.

Riik võib riikidevahelisel kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemise turul müüa Kyoto protokolliga lubatud heitkoguse ja kohustusperioodi kohustusliku reservi vahe ehk kaubelda vabade heitkoguse ühikutega. Vastavalt Kyoto protokollile on lubatud heitkoguse ühik võrdne 1 tonni süsinikdioksiidi ekvivalendiga.

Valitsuskabinet arutab kasvuhoonegaaside heitkoguste müüki taas kuu aja pärast.