SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi selle aasta taotlusvoorust suurima toetussumma eraldada veemajanduse projektidele. Toetust saab 51 projekti kogusummas 12 922 972 eurot.

Suurim toetussumma ehk 1 273 307 eurot läheb OÜ Saarde Kommunaali projektile, mille tulemusena asendatakse Tihemetsa alevikus amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud uutega ning asula saab kaasaegse reoveepuhasti.

OÜ Kose Vesi saab 1 002 648 eurot Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise teiseks etapiks ja 194 979 eurot Kose-Uuemõisa masuudihoidla likvideerimiseks.

„Toetuse tulemusena rekonstrueerime Kose-Uuemõisa alevikus kanalisatsiooni-  ja survetorusid 7,6 km ulatuses. Rajame ja rekonstrueerime ühe reoveepumpla. Likvideerime Kose-Uuemõisa biopuhasti ning tekkiva reovee suuname mööda rajatavat survetoru Kose aleviku puhastisse. Lisaks rekonstrueerime ja ehitame 6,6 km vee- ja tuletõrjeveetorustikke,“ kirjeldab planeeritavaid töid OÜ Kose Vesi juhataja Margus Proos. „Samuti likvideerime keskkonnale ohtliku masuudihoidla, sh utiliseerime sealse pinnase ja asendame selle tavalisega,“ jätkab Proos. 

Toetust saab ka AS Kovek Kiia ja Valingu küla veemajandusprojektidele, mille tulemusena saavad mõlema küla veevarustus ja reoveekäitlus keskkonnanõuetele vastavaks ja elanikud puhta joogivee. Projektide toetussummad on vastavalt 307 048 ja 447 379 eurot. MTÜ Kabakalad koostab eelprojekti Vardi jõe Varbola kalapääsu ja Vigala jõe Tamme kalapääsu rajamiseks, mida KIK toetab 11 100 ja 11 448 euroga.

Maakondade lõikes jagunevad veemajandusprojektid järgnevalt: Harjumaa (9), Raplamaa (5), Viljandimaa (5), Ida-Virumaa (4), Tartumaa (4), Lääne-Virumaa (4), Jõgevamaa (3), Pärnumaa (3), Võrumaa (1) ja Hiiumaa (1). 12 toetatud projekti on üle-eestilised. Kõik rahastuse saanud keskkonnaprogrammi veemajanduse projektid leiab KIKi kodulehelt.

Veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi. Selleks toetab riik KIKi kaudu joogiveevarustuse ja reoveekäitluse uuendamist, jääkreostuse likvideerimist ja jääkreostuskollete ohutuks muutmist, siseveekogude ja rannikuvee tervendamist ja korrashoidu ning vajalikke uuringuid ja arendustöid.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus. Järgmine keskkonnaprogrammi taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2017. aasta alguses.