Allkirjastatud on keskkonnaministri meetmemäärus, mis sätestab vooluveekogude seisundi parandamiseks toetuse andmise tingimused ja avatud taotlusvooru menetlemise korra.

Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ projektide rahastamise toetuseks on perioodiks 2007-2013 kavandatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 300 miljonit krooni, kusjuures avatud taotlusvooru raames kasutatakse sellest 150 miljonit krooni.

Selle summa eest toetatakse jõgedel kalapääsude rekonstrueerimist ja rajamist olemasolevale paisule, määruses nimetatud jõgede lõhelaste kudemiselupaikade taastamist, sootide avamist ja endiste jõesängide taastamist, kopratammide lammutamist jne. Toetust antakse tööde tegemiseks vooluveekogul, mille valgala on suurem kui 25 km2.

Taotlusvoorude läbiviimist ning projektide elluviimist hakkab riiklikult koordineerima SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK). Taotlusevorm koos esimese taotlusvooru taotluste esitamise tähtajaga avaldatakse SA KIK kodulehel (www.kik.ee) lähiajal. Plaanide kohaselt on taotluste esitamise tähtaeg 2010. aasta IV kvartal ning toetust saavad taotleda kõik, kes on vastutavad vooluveekogude hea keskkonnaseisundi eest.

Allkirjastatud meetmemäärus loob vooluveekogule rajatud paisu omanikule võimaluse taotleda rahalisi vahendeid veeseadusest tulenevate nõute täitmiseks. Vastavalt veeseadusele on paisude omanikel kohustus 1. jaanuariks 2013 tagada kalade vaba läbipääs keskkonnaministri määruses „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ nimetatud veekogudel. Ülejäänud vooluveekogudel peavad paisutajad veekogu paisutamiseks omama vee-erikasutusluba 2013. aasta 1. jaanuariks ning tagama vee-erikasutusloa andja põhjendatud nõudmisel kalade läbipääsu 2015. aasta 1. jaanuariks.

Toetuse saajateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Eraisikutel on võimalik toetust taotleda läbi mittetulundusühingute või ülejäänud määruses toodud toetuse saajatega juhul kui nendega on saavutatud eelnevad kokkulepped projekti elluviimiseks. Toetuse määr võib maksimaalselt moodustada kuni 100% abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtetele, kellele kohaldatakse riigiabi andmise reegleid.

Meetmemäärus on valminud koostöös Keskkonnaministeeriumi, SA KIK-i ja Rahandusministeeriumi esindajatega ja kooskõlastatud veemajanduse valdkonna juhtkomisjonis ning e-õiguses teiste ministeeriumidega.

Määrus jõustub üldises korras kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Loe lähemalt meetmemääruse kohta siit: http://www.envir.ee/1129751