Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) andis eile Tallinna halduskohtusse esmase õiguskaitse taotluse ja kaebuse, milles soovitakse ettevõtte Est-For Invest poolt kavandatava tselluloositehase püstitamisega seotud haldusaktide tühistamist. Kodanikuühenduse hinnangul on tegemist õigusvastaste dokumentidega, kuna eksitakse nii riikliku eriplaneeringu tingimuste kui kavandatava keskkonnamõjude hindamise protsessi seaduslikkuse vastu.

Õigusvastane tegevus


„Vaidlusalune planeering on käesoleval ajal alles oma algetappides, kuid selle läbiviimisel esineb praegu vigu, mille kõrvaldamata jätmine tekitaks olukorra, kus nii riik, Est-For kui kõik puudutatud isikud panustavad planeeringuga seoses suures mahus aega ja rahalisi vahendeid, ent suur osa tööst tuleks uuesti teha, kuna planeering oleks õigusvastane,“ selgitab ühendus eile hilisõhtul üle antud kaebuse ja taotluse selgituses. „Seega on kõigi osapoolte huvides need vead viivitamatult kõrvaldada, et edasine planeerimismenetlus saaks viia õiguspärase planeeringu kehtestamiseni.“

EMA seab kahtluse alla nii tselluloositehase riikliku eriplaneeringu algatamise kui keskkonnamõjude hindamisprotsessi praeguse kujunemise. Riigi eriplaneeringu koostamise vältimatuks eelduseks on, et vastava ehituse suhtes peab esinema riiklik või rahvusvaheline huvi, kuid seda, et puidurafineerimistehase rajamise osas esineks rahvusvaheline huvi, pole märgitud ei Est-For avalduses ega ka korralduse nr 141 seletuskirjas. Järelikult saab tegemist olla üksnes riikliku huviga, riikliku huvi esemeks ei saa aga olla täiendava 200 töökoha loomine või võimalik maksutulu, sest vastasel juhul oleks sisuliselt iga keskmisest veidi suurema ettevõtte tootmishoone rajamine hõlmatud riikliku erihuviga. Seega pole riikliku eriplaneeringu algatamisel tegelikult õiguspärast alust.

Lisaks sellele on Est-Fori esitatud taotluses puudusi, kuna avalduses on esitatud rida väiteid rajatava tehase mõju kohta, kuid puuduvad viited uuringutele ja allikatele, millel vastavad väited põhinevad. Seega on kõik ettevõtte avalduses esitatud väited paljasõnalised ega saa ilma allikaviideteta olla haldusakti põhjenduseks. Kodanikuühendus on oma varasemas kirjavahetuses Est-For Investi esindajate Margus Kohava ja Aadu Polliga korduvalt küsinud spetsiifilisi tehnoloogilisi küsimusi tehasesse kavandatavate seadmete osas, et saada ülevaadet tööstuse keskkonnamõjust Emajõele ja meie ülejäänud loodusele. Ettevõte juhid on tehnoloogiate koha pealt aga napisõnalised, võttes seega teistelt ühiskonna huvigruppidelt võimaluse tehase ehitamise osas kaasa rääkida.

 

Kohtumine ministeeriumide ühishoones


Nädal aega varem (11.09) saatis EMA kodanike, ministeeriumite ja Est-For Investi vahelise kaasamiskoosoleku korraldamist paluva kirja. Praeguseks on riigi poolt tulnud positiivne tagasiside ning kohtumine kodanikuühenduse, ettevõtjate ja Rahandusministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi vahel toimub juba sel reedel (22.09). EMA delegaadid esindavad erinevate ühiskondlike huvigruppide seisukohti, kelle hulka kuuluvad nii maal elavad inimesed, loodusturismi ettevõtjad, mesinikud, püsimetsanduse viljelejad kui teised seni metsanduspoliitikasse kaasamata huvirühmad. Ometi moodustavad need inimesed peamise osa maal elavast rahvast ning esindavad uuringute alusel ka Eesti rahva üldist tahet kasutada meie metsaressurssi hoidlikult ja mõistlikult, et nii need kui ka järeltulevad põlved kõiki metsa ökoloogilisi, ühiskondlikke ja majandusfunktsioone nautida saaksid.