17. aprillil Keskkonnaministeeriumis toimunud seminaril „Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis“ võeti kokku ligi 5 aastat kestnud LIFE Viva Grass projekti (juuni 2014 – aprill 2019) tulemused ning  anti ülevaade ka teistest käimasolevatest ökosüsteemiteenuste hindamisega seotud tegevustest Eestis, sh üleriigiline maismaaökosüsteemide kaardistamine ELME projektis, ökosüsteemse lähenemise põhimõtete rakendamine riikliku mereala planeeringu koostamisel ning raamistiku koostamine ökosüsteemiteenuste üle riikliku arvestuse pidamiseks. Arutleti teemal, kuidas meie heaolu aluseks olevaid looduse hüvesid ehk ökosüsteemiteenuseid kõige paremini kaardistada ning planeerimises ja otsustussüsteemides arvesse võtta. 

Kuigi ökosüsteemiteenuste ehk looduselt saadavate hüvede mõiste on kasutusel juba ligi 50 aastat ja isegi Eestis on selleteemalisi uuringuid kogunenud juba 150 ringis, on kontseptsiooni rakendamine praktikas endiselt tõeline väljakutse. ELi elurikkuse strateegia järgi pidid ELi liikmesriigid kaardistama ja hindama ökosüsteemid ja nende teenused juba 2014. aastaks. Järgmiseks aastaks (2020) tuleks hinnata ka ökosüsteemiteenuste majanduslik väärtus ning võtta seda arvesse arvepidamis- ja aruandlussüsteemides. Kuidas ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise protsess erinevates Euroopa Liidu riikides edeneb, saab näha nn MAES baromeetrilt, kus Eesti on võrreldes eelmise aasta septembri seisuga (kui Eesti oli liikmesriikide pingereas tagantpoolt neljas) jõudsalt edasi liikunud ja praeguseks Lätile järele jõudnud.

Leedu, Läti ja Eesti ühisprojekt LIFE Viva Grass andis olulise panuse sellesse protsessi, hinnates rohumaade ökosüsteemiteenuseid ja luues ka veebipõhise töövahendi (GIS rakenduse), mis võimaldab seda infot visualiseerida, analüüsida ja otsuste tegemisel arvesse võtta.  

Viva Grass töövahendil on kolm erinevatele kasutajagruppidele ja otsustusprotses­sidele mõeldud rakendust ehk moodulit: Viva Grass Viewer, Viva Grass BioEnergy ja Viva Grass Planner.

Viva Grass Viewer on Viva Grass töövahendi põhimoodul, mis on suunatud laiemale üldsusele ja talupidajatele ning on ligipääsetav kõigile ilma registreerumata. See annab ülevaate rohumaade ökosüsteemiteenustest ja nende omavahelistest seostest. Selle mooduli vaikimisi vaade on Balti riikide ülevaatekaart, ülal vasakul saab valida kuvatavaid kihte - nt kaitsealad või Natura 2000 alad või Viva Grass ülevaatekaart. Viva Grass ülevaatekaart võimaldab vaadata nt püsirohumaade osakaalu põllumajandusmaast või seda, kus asuvad bioloogiliselt kõige väärtuslikumad (paljudele liikidele elupaiku pakkuvad) rohumaad, kus kõige suurema saagikusega rohumaad ja kus kõige rohkem mullaga seotud hüvesid (nt mullakaitse ja vee puhastamine) pakkuvad rohumaad.

LIFE Viva Grass projektis loodud GIS rakendus näitab rohumaadelt saadavaid hüvesid

Kaardil sisse suumides või otsingusse kohanime sisestades saab täpsemat teavet konkreetsete maatükkide kohta. Klikkides huvipakkuvale maatükile, näeb kasutaja valitud rohumaa tüüpi ja pakutavaid ökosüs­teemiteenuseid. Muutes maakasutuse tüüpi (nt kultuurrohumaast poollooduslikuks), näeb kasutaja, kuidas see mõjutab ökosüsteemiteenuste pakkumist. Info olemasolul on toodud ka hooldussoovitused.

Viva Grass BioEnergy moodul on samuti vabalt ligipääsetav. See võimaldab hinnata rohumassi-põhist energia­varu (pindala, biomassi hulk, kütteväärtus kaugkütte jaoks), ja näitab, kus asuvad suurima energiapotentsiaaliga rohumaad. Li­satud sotsiaal-majanduslik info (elanike arv kor­rusmajades, kaugküttejaamade asukohad) annab võimaluse hinnata ka nõudlust energia (kaugkütte) järele.

Viva Grass Planner on mõeldud professionaalsetele kasutajatele, kes soovivad ökosüsteemiteenuseid ruumilises planeerimises arvesse võtta. Selle mooduli kasutamiseks tuleb registreeruda kasutajaks, võttes ühendust süsteemi administraatoriga. Viva Grass Planner võimaldab (prioriseerimise ja klassifitseerimise abil) ökosüsteemipõhiste rohu­maade kasutuse ja planeeringustsenaariumide koostamist, tulemuste visuali­seerimist kaardil ning ka töödeldud andmete eksportimist. Kasutada saab nii süsteemis olemasolevaid kui ka lisada vajadusel täiendavaid andmeid.

Näiteks aitab Viva Grass Planner kohalikel omavalitsustel kavandada hästitoimivat rohevõrgustikku, pakkudes välja kolm stsenaariumi järjest kasvava rohumaade hulgaga rohevõrgustikus. Selge on see, et maksimumstsenaarium tagab kõige paremini toimiva rohevõrgustiku ja kõige rohkem ökosüsteemiteenuseid, kuid otsustajad peavad mõistagi arvestama ka sotsiaal-majanduslike jm teguritega, seega tuleb ilmselt teha kompromisse. Rohevõrgustiku eesmärk on luua rohealade ja -rajatiste sidus süsteem, mis võimaldab liikidel rännata ja kliimamuutustega kohaneda ning mis rikastab inimese elukeskkonda ja toetab ökosüsteemiteenuseid. Seega on toimiv rohevõrgustik nii loodusliku elustiku kui ka inimese huvides ja rohumaad on selle oluline osa. Kuna hetkel on paljudes valdades käimas üldplaneeringu koostamine, siis on õige aeg mõelda sellele, kuidas täpsustada olemasolevat rohevõrgustikku nii, et sellest oleks kõige rohkem kasu nii elurikkusele kui ka kohalikule kogukonnale. Ja seejuures on Viva Grass töövahend kindlasti hea abivahend.

LIFE Viva Grass projektis loodud GIS rakendus näitab rohumaadelt saadavaid hüvesid

Viva Grass Planner’it saab kasutada ka näiteks karuputke võõrliikide tõrje kavandamisel, klassifitseerides maatükid sobivate tõrjemeetodite alusel ja prioriseerides tõrjet karuputke levikuriski põhjal (nt jõgede ääres võib levik olla kiirem, seega on tõrje neil aladel olulisem).

Samamoodi saab klassifitseerimis- ja prioriseerimisfunktsiooni abil välja selgitada alad, mis oleks oluline muuta põllumaast püsirohumaaks, et vähendada intensiivse põllumajanduse keskkonnamõju – nt orgaanilise mullaga, veekogude läheduses ja üleujutusalal asuvad alad, kus toitainete äravoolu risk on suurem.

Töövahendist võib olla kasu ka kaitsealade kaitse korraldamisel, nt selgitamaks välja poollooduslikud kooslused, mille hooldamine on prioriteetseim. Töövahendi kasutamise võimalused ei piirdu toodud näidetega, vaid kasutajad saavad määrata ise prioriseerimise kriteeriumid ja klassifitseerimisreeglid ning luua nii uusi rakendusi vastavalt oma vajadustele.

Viva Grass töövahendi lingid, õppematerjalid ja juhised töövahendi kasutamiseks ning lisateavet rohumaade ja nende ökosüsteemiteenuste kohta leiate projekti kodulehelt www.vivagrass.eu. Lisaks leiab sealt ka infot ja pildigaleriid projekti jooksul toimunud õppereiside, infopäevade, seminaride jm ürituste kohta.

LIFE Viva Grass projekti tegevusi Eestis rahastasid Euroopa Liidu LIFE programm, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid (Eesti Maaülikool, MTÜ Balti Keskkonnafoorum, Saaremaa vald ja OÜ Saare Rantso/Kurese loodushoiutalu).

Ökosüsteemiteenused ehk looduse panus inimese heaolusse on hüved, mida ökosüsteemid (nt niidud, metsad, sood) inimestele pakuvad, sh varustusteenused (ma­teriaalsed saadused, nt puit, hein, marjad), reguleerivad teenused (kasu, mida saame looduslikest protsessidest, nt vee- ja kliimaregulatsioon, tolmeldamine) ja kultuurilised teenused (mittemateriaalsed hüved, nt esteetiline nauding, rekreatsioonivõimalused).

LIFE Viva Grass projektis loodud GIS rakendus näitab rohumaadelt saadavaid hüvesid