Keskkonnaagentuur koostöös erinevate partneritega jälgib ja mõõdab keskkonnaparameetreid ja ilmanäitajaid maapõuest kuni atmosfääri kõrgemate kihtideni. Riikliku keskkonnaseire aruandluse põhjal tehakse iga-aastaselt kokkuvõtteid seiretulemustest, kus esitatakse keskkonnaseisundi muutusi iseloomustavaid andmeid ja suundumusi ning mõtestatakse nende põhjuseid.

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatluste tegemist ning keskkonnaproovide kogumist ja analüüsi, keskkonnaandmete töötlemist ja säilitamist ning seiretulemuste analüüsimist ja muutuste prognoosimist. Seire eesmärgiks on saada ülevaade keskkonna hetkeseisundi ja selle muutuste kohta. Riikliku keskkonnaseire programmi 2023. aasta seiretulemuste kokkuvõte annab ülevaate möödunud aasta seiretööde tulemustest järgmistes valdkondades:

› meteoroloogiline seire;
› hüdroloogiline seire;
› välisõhu kvaliteedi seire;
› põhjaveeseire;
› siseveekogude seire;
› mereseire;
› elustiku mitmekesisuse ja maastike seire;
› metsaseire;
› kompleksseire;
› kiirgusseire;
› seismilist seire;
› mullaseire.

Seiretööde tulemuste ülevaates on välja toodud olulisemad tähelepanekud keskkonnaseisundit mõjutavatest teguritest. Ära on toodud ka võrdlused eelmiste aastate seiretulemustega.

„Aastatepikkuse keskkonnaandmete kogumise tulemusena saame anda keskkonnaseisundile hinnanguid ja omame terviklikku ülevaadet sellest, kuidas looduskeskkonnal läheb. Iga-aastane kokkuvõte on nagu tõmmis aasta jooksul kogutud suurtest andmehulkadest ja teabest ning on kergesti loetav igale huvilisele,“ julgustab kokkuvõttega tutvuma Keskkonnaagentuuri andmehalduse ja seire osakonna nõunik Martin Maddison.

2023. ja ka eelnevate aastate seiretulemuste kokkuvõtted on leitavad Keskkonnaportaalist