Eesti Külaliikumine Kodukant kiitis 6. augustil 2017 Vana-Võidus Viljandimaal heaks Eesti Külade XII Maapäeva manifesti, mis kutsub üles Vabariigi Valitsust, ministeeriume, koostööpartnereid ja kogukondi Eesti külaelu ja maaelu arengu kavandamisel ja elluviimisel arvestama manifestis toodud punktidega. Eile toimus valitsuskabineti nõupidamise arutelu Eesti küla- ja maaelu arendamiseks ja elluviimiseks.

  • Majandus
  • 16. veebruar 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on kõige olulisem, et riigi eelarvestrateegia 2019–2022 koostamise käigus püütakse leida vahendeid programmi „Noored maale“ rahastamiseks alates 2019. aastast. „Kuna maapiirkonna arendamisel mängib olulist rolli noorte esindatus maapiirkonnas, siis oleme Maaeluministeeriumis teinud ettevalmistusi programmi „Noored maale” väljatöötamiseks ning peame oluliseks sellele rahastuse leidmist, et muuta maal elamine ja tegutsemine noortele atraktiivsemaks ning arendada sealset majanduslikku ja sotsiaalset keskkonda,“ tõi minister Tamm välja.

Samuti oli maaeluminister seisukohal, et maaelu arengut ja kohalikku tasandit puudutavate regionaalprogrammide – Setomaa ja Peipsiveere programmid – elluviimine peaks olema korraldatud läbi Maaeluministeeriumi. „Kagu-Eesti tegevuskavas seatud eesmärkide toetamiseks, sealhulgas julgeoleku suurendamiseks läbi Kagu-Eesti piirkonnas piiriäärsetel aladel piisava asustuse hoidmise, plaanime koostöös regionaalhalduse ministriga välja töötada Kagu-Eesti programmi,“ märkis Tarmo Tamm. 

Manifest käsitles teemasid nagu maaelu ühtne koordineerimine, linna ja maa mõiste täpsustamine, ühistranspordi, teedevõrgu ja lairiba internetivõrgu küsimused, kogukonna kaasamine otsustusprotsessidesse, kogukonnateenuste arendamine, inimeste võimestamine ja elukestev õpe, innovatsioon maaettevõtluses, maa- ja linnapiirkondade koostöö ja nendevahelise suurema sidususe loomine, elanikkonna kaitse ja turvalisus, riiklikud regionaalarengu toetusprogrammid ning kogukondade rolli suurendamine järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodi toetusvahendite kasutusele võtmisel. Ministeeriumite koostöös valmis tagasiside manifestile (memorandum), milles nähti ette ja esitati manifesti täitmiseks vajalikud valitsuse otsustamist vajavad punktid.