Ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) peab ettevõtjal olema vastav litsents, mis tõendab isiku pädevust, tehnoloogia sobivust ning annab õiguse taotleda jäätmeluba või kompleksluba. 

Alles jäätme- või kompleksluba annab isikule õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- ja kutsetegevuses.

Teavet litsentseeritud jäätmekäitlejate kohta, kellele ohtlikke jäätmeid anda saab, leiab Keskkonnaameti keskkonnalubade infosüsteemist (KLIS), valides loatüübiks „Ohtlike jäätmete käitluslitsents“. Keskkonnaameti klienditugi tel: 662 5999, e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee.

Ohtlike jäätmete käitluslitsents antakse kuni viieks aastaks. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määruse nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” § 10 lõike 1 kohane taotlus.

Keskkonnaministeeriumi soovitatud abimaterjalid

Artikli valmimist toetas Tallinna Keskkonnaamet.
Artikli valmimist toetas Tallinna Keskkonnaamet.