Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) siseriiklikku keskkonnaprogrammi taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 1020 projekti kogusummas 49 993 459 eurot, mis on üle kolme korra rohkem kui vooru eelarve. Taotlejad panustavad omafinantseeringuga pea sama palju, st 44 609 456 eurot.

  • Maamajandus
  • 19. märts 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

„Kuigi taotluste esitamise tähtaeg langes praegusele keerulisele ajale, oli siiski huvi tavapäraselt suur. Kõik vajalik info taotlemise kohta oli eelnevalt KIKi kanalites olemas ning huvilistel aega piisavalt ettevalmistamiseks, mida näitab ka taotluste suur hulk. Loodame rahastusotsused teha jaanipäevaks,“ sõnab KIKi juhataja Andrus Treier. „Küll aga soovime eriolukorra situatsioonis juba KIKist toetust saanud klientidele öelda, et kui teil tekib raskusi projekti tegevuste õigeaegse elluviimise ja tulemuste saavutamisega, siis julgustan kindlasti pöörduma KIKi projektikoordinaatorite poole, et leida parim lahendus,“ selgitab Treier. „Eelmisest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetust saanud koolide ja lasteaedade õppekäikude tähtaegasid pikendasime kõikide jaoks korraga, et neid saaks läbi viia sügisel.“

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor oli avatud veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele. Näiteks üldhariduskoolidelt ja lasteaedadelt saabus õppekäikudeks 413 taotlust kogusummas 1,3 miljonit eurot.  Üksteist korteriühistut esitasid taotluse, et liituda kaugküttevõrguga või uuendada küttesüsteem. Atmosfääriõhu kaitse programmist taotleti aktiivselt ka toetust mürakaartide koostamiseks. Selliseid taotlusi oli 13. Ettevõtete ressursitõhususe projekte saabus 11 ning toetust taotletakse kokku summas 4,9 miljonit eurot. Kohalikud omavalitsused olid aktiivsed taotlema ka toetust ohtlike jäätmete kogumisringideks, sh eterniidi kokku kogumiseks, samuti küsiti toetust kolehoonete lammutamiseks.

Maakondadest enim projekte esitati Harjumaalt (165) ja Tartumaalt (163), järgnesid Pärnumaa (72), Lääne-Virumaa (60), Viljandimaa (50) ning Ida-Virumaa ja Võrumaa võrdselt (48). Raplamaalt saabus 37, Võrumaalt 35, Jõgevamaalt ja Järvamaalt 31, Valgamaalt 28, Saaremaalt 24, Läänemaalt 23, Põlvamaalt 22 ja Hiiumaalt 9 taotlust. Eesti-üleseid projekte esitati 181.

Keskkonnaprojekte olid oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru eelarve on 13,5 miljonit eurot. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

PS! 16.-29. märtsil töötavad KIKi töötajad seoses eriolukorraga kodukontorites. Meiega saab kontakti e-posti ja telefoni teel. Vajadusel saame teha kohtumisi virtuaalselt.