Reedel avaldatud Eurostati andmete kohaselt on Eesti esimese EL liikmesriigina täitnud 2020 a. taastuvenergia kohustusliku üldeesmärgi. Taastuvenergia direktiiviga seatud üldeesmärk Eestile on 25%-line taastuvallikate osakaal energia lõpptarbimises. Eurostati andmetel ulatus taastuvenergia osakaal Eestis 2011. aastal 25,9%-ni.

  • Energeetika
  • 29. aprill 2013
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Tammisti selgitusel mõõdetakse taastuvkütuste kasutamist kolmes sektoris - soojuses, elektris ja transpordis. Kui küttes ja jahutuses on 2020 aasta eesmärk täidetud, siis eesmärgid tuleb täita ka elektri ja transpordi osas ning siin on vaja veel tublisti pingutada.

Eesti Taastuvenergia Koda tervitab eesmärgi täitumist. Koja juhataja Rene Tammisti sõnul tähendab see puhtamat keskkonda, suurenenud energiajulgeolekut, madalamaid soojuse hindasid ja tuhandeid maapiirkondades loodud töökohti.

„Eesti on teinud taastuvenergiale soodsa arengukeskkonna loomise läbi õige strateegilise valiku nii ökoloogiliselt kui ka majanduslikult. Pole saladus, et majanduskriisi aastatel oli just taastuvenergia üks väheseid majandusvaldkondi, kus investeeringute voog ei katkenud, “ lausus Tammist.

Eesmärgi täitmisele kütte ja jahutuse sektoris aitasid kaasa nii fossiilenergiakandjate hinnatõus kui ka riiklikud toetusmeetmed, mis on suunatud kohalike kütuste kasutamisele soojuse ja elektri tootmises. 

„Tänaseks on aga kasv kahjuks pidurdunud. Mööduv nädal tõi uudise, et taastuvelektri toodang on aastaga vähenenud kolmandiku võrra. Taastuvenergia toetusi tagasiulatuvalt vähendav seaduseelnõu on sundinud investorid ettevaatlikkusele. Seaduse vastuvõtmine muudaks erakapitali kaasamine energeetika kaasajastamisse Eestis küsitavaks, tõuseksid intressimäärad ja pidurduksid investeeringud“ rõhutas Tammist.

Taastuvenergia Koja juhataja sõnul on taastuvallikate edasisest kasvust võita kogu ühiskonnal. Taastuvenergia tootjate ja keskkonnaaktivistide poolt koostatud puhta energia plaani tõestab, et üleminek taastuvatele allikatele Eestis on tehniliselt teostatav, majanduslikult otstarbekas ja kestlik alternatiiv. Plaani elluviimine ei koormaks maksumaksjat, ent vajalik on poliitiline tahe eesmärkide seadmiseks ning läbimõeldud riiklikud meetmeid eesmärkide saavutamiseks.

Samas on Tammisti sõnul valitsuse tahe sektorisse panustada viimaste otsuste valguses selgelt raugenud.

„Märk sellest on  valitsuse kava eurorahasid ja CO2 tulusid minimaalselt sektori edendamisse suunata, ehkki see aitaks kaasa ka tarbija kodukulude vähendamisele, “ lisas Tammist.

Eurostati taastuvenergia statistikaga saab tutvuda siit epp.eurostat.ec.europa.eu.