Balti ja Põhjamaade taastuvenergia katusorganisatsioonid kogunevad täna Riias, et arutada võimalusi koostöö tihendamiseks. Taastuvenergia organisatsioonid näevad olulist potentsiaali riikidevahelisel koostööl regiooni energiaga varustamisel.  Ühtne lähenemine regiooni energiajulgeolekule pakub taastuvenergia organisatsioonide arvates paremat varustuskindlust ja on majanduslikult soodsam kui probleeme eraldiseisvalt lahendada.

Konverentsil arutatakse võimaluste üle lahenda regiooni energiaga varustamine täielikult taastuvatel allikatel, diskuteeritakse väljakutsete üle regulatiivses keskkonnas EL ja regiooni tasandil, arutatakse taastuvenergia projektide finantseerimistingimuste üle ning tutvutakse uute ja efektiivsete taastuvenergia lahendustega.

Konverents „Jätkusuutliku Balti regiooni suunas“ on esimene suurem ühisüritus 3-aastases projektis, kuhu on kaasatud lisaks Põhjala ja Balti riikidele veel Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Poola esindajad.

Taustast: MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) on asutatud 13.mail 2011, taastuvenergia edendamisega tegelevate assotsiatsioonide, energiatootjate ja eraisikute poolt. ETEK pikaajaliseks sihiks on täielik üleminek taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses.