2016. aastal lisandus Taastuvenergia Koja andmetel taastuvenergia elektritootmisvõimsuseid 42,19 MW, ehk ligikaudu sama palju kui kolme eelneva aastaga kokku. Investeeringud taastuvatest allikatest elektrienergia tootmisse ulatusid eelmisel aastal 70 miljoni euroni.

  • Energeetika
  • 20. veebruar 2017
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul on kasv taastuvenergeetika arengus positiivne. „2016. aasta investeeringud ja lisandunud võimsused on pea sama suured kui varasemal kolmel aastal kokku. Investeerimisvalmidust on kasvatanud elektrituruseaduse menetluse edenemine,“ tõdes Tammist.

Koja juht lisas, et „Kui 2017. aasta osas oleme optimistlikud, siis jätkuvalt on ebaselge riigi poliitika taastuvenergia investeeringute suhtes pärast 2020. aastat. Selline ebaselgus avaldab kindlasti mõju ka investeeringutele taastuvenergia sektorisse lähiaastatel ja seetõttu on äärmiselt oluline juba lähiajal sektori arengut soodustav õiguslik raamistik paika saada.“

Eestis toodeti Eleringi andmetel 2016. aastal taastuvatest allikatest elektrienergiat võrku 1414 GWh, mis on 6% vähem kui eelmisel aastal ning moodustas 15,1% elektrienergia kogutarbimisest. Enamus taastuvatel allikatel põhinevast elektrienergiast ehk 785 GWh toodeti biomassist, biogaasist ja jäätmetest, mis kokku moodustas 55,6% toodetud taastuvelektrist. Tuuleenergia osakaal moodustas 2016. aastal 41,7% taastuvenergia toodangust ja kokku toodeti aastas 589 GWh elektrienergiat. Erinevalt 2015. aastast ei täitunud elektrituruseaduses ette nähtud toetatavale tuuleenergiale seatud toetuspiir – 600 GWh aastas.

Uusi taastuvenergia elektrilisi tootmisvõimsusi lisandus võrku 42,19 MW. Soojuse ja elektri koostootmises valmis 2016. aasta teises pooles hakkepuidul töötav Imavere koostootmisjaam, mille soojuslik võimsus on 28 MW ning elektriline võimsus 10 MW. Samuti alustas tööd energiakontsernil Utilitas Väo II hakkepuidu koostootmisjaam soojusliku võimsusega 76,5 MW ja elektrilise võimsusega 21,4 MW.

Tuuleenergia võimsusi lisandus 2016. aastal 7,05 MW ühe tuulepargi näol ning kokku on seega Eestis paigaldatud 309,96 MW tuuleenergia võimsusi. Päikeseelektrijaamasid lisandus 3,74 MW ning hinnanguliselt on päikesepaneelide installeeritud koguvõimsus jõudnud 10 MW piirini. ning päikeseelektri tootjaid lisandus 2016. aastal ligi 250, kellest 243 on liitunud võrguga ning lisanduvad autonoomsed tootjad, kes võrguga ei ole liitunud.

Tammist tõdes, et kõikjal maailmas on taastuvenergia tehnoloogiate hinnad, iseäranis tuule- ja päikeseenergia osas, oluliselt langenud. Iseäranis mastaapse hinnalanguse on läbi teinud meretuuleenergeetika.

Hüdroenergia tootlikkus suurenes võrreldes eelmise aastaga 30%, ulatudes 27 GWh-st 2015. aastal 35 GWh-ni 2016. aastal. Suurem tootlikkus oli tingitud veerohketest tingimustest, muutusi installeeritud võimsustes ei olnud.

Juurdekasv mikrotootmises, mis hõlmab kõiki tootmisvõimsuseid kuni 15 kW, oli 150 mikrotootja võrra ning kokku on seega võrguga liitunud mikrotootjaid tänase päeva seisuga üle 700, kellele lisanduvad autonoomsed elektritootjad, kes võrguga liitunud ei ole.