Eesti Taastuvenergia Koja hinnangul toob Euroopa Komisjonilt saadud taastuvenergia toetuste riigiabi luba taastuvenergia sektorisse kauaoodatud selguse ja loob aluse investeeringuteks.

  • Energeetika
  • 3. november 2014
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammisti hinnangul loob riigiabi luba taastuvenergia toetamise osas nii minevikus tehtud maksete kui ka tuleviku investeeringute tarvis selgema olukorra.

„Riigiabi loa menetluse ajal muutusid Euroopa Liidu keskkonnaabi suunised, millest lähtuvalt tehti korrektuure ka toetusskeemis. Tulevikus on määravaks vähempakkumised taastuvenergia uute projektide riigipoolsel tellimisel,“ selgitas Tammist. Ta lisas, et vähempakkumiste läbiviimise tingimuste puhul on oluline, et need looksid võimaluse kasutada energiatootmiseks erinevaid taastuvenergia allikaid ja tehnoloogiaid ning seaks eesmärgiks uute elektrijaamade rajamise.

Tammist lisas, et riik ei peaks kasutama toetusskeemi muudatusi ettekäändena uute projektide külmutamiseks. „Muutunud julgeolekusituatsioon dikteerib korrektuure ka energiapoliitikas, elektritootmine peab olema hajutatud üle Eesti ning põhinema kohalikel taastuvatel allikatel,“ täiendas ta. 

Eesti Taastuvenergia Koda sõlmis memorandumi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, keda esindas minister Juhan Parts, taastuvenergia toetusskeemide muutmise osas Elektrituruseaduses. Koda loodab, et algavasse Elektrituruseaduse muutmise protsessi kaasatakse erinevaid osapooli, arvestatakse sõlmitud memorandumiga ning tagatakse investoritele õiguskindlus.